Có 1 kết quả:

六畜 lục súc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn gọi là “lục súc” 六畜 (“mã, ngưu, dương, kê, khuyển, trư” 馬, 牛, 羊, 雞, 犬, 豬).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu loài vật nuôi trong nhà, gồm: Bò, ngựa, dê, chó, lợn và gà.