Có 1 kết quả:

六塵 lục trần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “lục căn” 六根.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, như lục căn 六根.

Một số bài thơ có sử dụng