Có 2 kết quả:

六位 lục vị六味 lục vị

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sáu vị quan trọng, gồm: “quân, thần, phụ, tử, phu, phụ” 君, 臣, 父, 子, 夫, 婦 vua, tôi, cha, con, chồng, vợ.
2. Sáu hào 爻 trong kinh Dịch 易 dùng để tượng: âm, dương, cương, nhu, nhân nghĩa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu cái địa vị quan trọng ở đời, gồm: Vua, Tôi, Cha, Con, Vợ, Chồng.

Từ điển trích dẫn

1. Sáu vị, gồm: “toan, khổ, cam, tân, hàm, đạm” 酸, 苦, 甘, 辛, 鹹, 淡 chua, đắng, ngọt, cay, mặn, nhạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu vị, gồm: Mặn, Nhạt, Chua, Cay, Ngọt và Đắng.