Có 2 kết quả:

力图 lực đồ力圖 lực đồ

1/2

lực đồ

giản thể

Từ điển phổ thông

cố gắng

lực đồ

phồn thể

Từ điển phổ thông

cố gắng