Có 1 kết quả:

力士 lực sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người có sức mạnh.
2. Chức quan ngày xưa, coi kèn trống cờ xí, hộ vệ xe vua.
3. Ác thần, chuyên về giết chóc, hình phạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có sức mạnh.

Một số bài thơ có sử dụng