Có 2 kết quả:

岚气 lam khí嵐氣 lam khí

1/2

lam khí

giản thể

Từ điển phổ thông

khí núi ẩm ướt bốc lên

lam khí

phồn thể

Từ điển phổ thông

khí núi ẩm ướt bốc lên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi núi.

Một số bài thơ có sử dụng