Có 5 kết quả:

欄杆 lan can欗杆 lan can闌干 lan can闌幹 lan can阑干 lan can

1/5

lan can

giản thể

Từ điển phổ thông

lan can, rào chắn, thành chắn