Có 2 kết quả:

栏栅 lan sách欄柵 lan sách

1/2

lan sách

giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn

lan sách

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn