Có 2 kết quả:

闌尾 lan vĩ阑尾 lan vĩ

1/2

lan vĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

ruột thừa

lan vĩ

giản thể

Từ điển phổ thông

ruột thừa