Có 2 kết quả:

栏位 lan vị欄位 lan vị

1/2

lan vị

giản thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn

lan vị

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàng rào, rào chắn