Có 1 kết quả:

聯軍 liên quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lực lượng binh lính của các nước liên kết với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng