Có 2 kết quả:

列強 liệt cường列彊 liệt cường

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Các nước mạnh, các cường quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các nước mạnh.