Có 2 kết quả:

列举 liệt cử列舉 liệt cử

1/2

liệt cử

giản thể

Từ điển phổ thông

liệt kê, kể ra

liệt cử

phồn thể

Từ điển phổ thông

liệt kê, kể ra