Có 1 kết quả:

靈幽 linh u

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiêng liêng và tối tăm, chỉ cõi âm, cõi chết. Bài Tụng tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Hương khâm kính xông miền Hậu đãng — Rượu cung kiền thấm cõi linh u «.

Một số bài thơ có sử dụng