Có 2 kết quả:

弯曲 loan khúc彎曲 loan khúc

1/2

loan khúc

giản thể

Từ điển phổ thông

khúc cong, chỗ cong, chỗ lượn

loan khúc

phồn thể

Từ điển phổ thông

khúc cong, chỗ cong, chỗ lượn