Có 1 kết quả:

龍袍 long bào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo của nhà vua.