Có 8 kết quả:

垒 luật壘 luật寽 luật嵂 luật律 luật率 luật硉 luật繂 luật

1/8

luật [luỹ]

U+5792, tổng 9 nét, bộ thổ 土 (+6 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 壘.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

luật [luỹ, lỗi]

U+58D8, tổng 18 nét, bộ thổ 土 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bờ lũy, tường chắn trong dinh quân hoặc để che chở thành.
2. (Danh) Họ “Lũy”.
3. (Đồng) Chồng chất, xếp đống (đất, đá, gạch...). § Thông “lũy” 累. ◎Như: “lũy tường” 壘牆 xây tường.
4. Một âm là “luật”. (Danh) “Uất Luật” 鬱壘 tên một vị thần cổ (môn thần 門神, thần giữ cửa theo truyền thuyết). § Đời thượng cổ có hai anh em là Thần Đồ 神荼, Uất Luật 鬱壘 kiểm soát loài quỉ làm càn, bắt cho hổ ăn thịt, vì thế đời cho là vị thần trừ sự không lành, bây giờ hay thờ làm thần coi cửa.

Từ điển Thiều Chửu

① Bờ luỹ, tức là tường chắn trong dinh quân.
② Một âm là luật. Uất Luật 鬱壘 tên một vị thần cổ. Ðời thượng cổ có hai anh em là Thần Ðồ 神荼, Uất Luật 鬱壘 kiểm soát loài quỷ làm càn, bắt cho hổ thịt, vì thế đời cho là vị thần trừ sự không lành, bây giờ hay thờ làm thần coi cửa, môn thần 門神.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uất luật 欎壘: Tên một vị thần.

Tự hình 3

Dị thể 7

Chữ gần giống 8

Một số bài thơ có sử dụng

luật

U+5BFD, tổng 7 nét, bộ thốn 寸 (+4 nét)
hội ý

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng năm bấu ngón tay bấu lấy vật gì mà kéo về.

Tự hình 2

Dị thể 2

luật

U+5D42, tổng 12 nét, bộ sơn 山 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cao ngất

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cao ngất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi cao, hiểm trở. Cũng nói: Luật tột 嵂崒.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

luật

U+5F8B, tổng 9 nét, bộ xích 彳 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

quy tắc, luật

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phép tắc, pháp lệnh. ◎Như: “pháp luật” 法律.
2. (Danh) Cách thức, quy tắc. ◎Như: “định luật” 定律 quy tắc đã định.
3. (Danh) Luật “Dương” 陽, một trong mười hai luật của âm nhạc cổ Trung Quốc. ◎Như: “luật lữ” 律呂. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Luật xuy Thử Cốc hàn ưng chuyển” 律吹黍谷寒應轉 (Cấm sở cảm sự 禁所感事) Thổi điệu nhạc luật, cái lạnh ở Thử Cốc cũng phải chuyển (thành ấm áp). § Ghi chú: Thôi Diễn 鄒衍 thổi sáo ở Thử Cốc.
4. (Danh) Tiết tấu. ◎Như: “âm luật” 音律, “vận luật” 韻律.
5. (Danh) Tiếng gọi tắt của “luật thi” 律詩 luật thơ. ◎Như: “ngũ luật” 五律 luật thơ năm chữ, “thất luật” 七律 luật thơ bảy chữ.
6. (Động) Kiềm chế, ước thúc. ◇Kim sử 金史: “Tự luật thậm nghiêm, kì đãi nhân tắc khoan” 自律甚嚴, 其待人則寬 (Dương Vân Dực truyện 楊雲翼傳) Tự kiềm chế mình rất nghiêm khắc, mà đối xử với người thì khoan dung.
7. (Động) Tuân theo, tuân thủ. ◇Lễ Kí 禮記: “Thượng luật thiên thì, hạ tập thủy thổ” 上律天時, 下襲水土 (Trung Dung 中庸) Trên tuân theo thiên thời, dưới hợp với thủy thổ.
8. (Hính) Chót vót (thế núi). ◇Thi Kinh 詩經: “Nam san luật luật, Phiêu phong phất phất” 南山律律, 飄風弗弗 (Tiểu nhã 小雅, Lục nga 蓼莪) Núi nam cao chót vót, Gió thổi mạnh gấp.

Từ điển Thiều Chửu

① Luật lữ, cái đồ ngày xưa dùng để xét tiếng tăm.
② Luật phép, như quân luật 軍律 phép quân, hình luật 形律 luật hình, vì thế nên lấy phép mà buộc tội cũng gọi là luật, như luật dĩ pháp lệnh mỗ điều 律以法令某條 lấy điều luật mỗ mà buộc tội.
③ Nhất luật, đều cả như một, cũng như pháp luật thẩy đều như nhau cả.
④ Cách thức nhất định dể làm thơ gọi là thi luật 詩律.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Luật (pháp), quy luật: 法律 Pháp luật; 定律 Định luật; 紀律 Kỉ luật;
② Luật (thơ). 【律詩】luật thi [lđçshi] Thơ luật;
③ Cái luật (dụng cụ dùng để thẩm âm thời xưa);
④ Kiềm chế: 律己甚嚴 Nghiêm ngặt kiềm chế mình;
⑤ [Lđç] (Họ) Luật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc đặc ra để mọi người phải theo.

Tự hình 6

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Từ ghép 30

Một số bài thơ có sử dụng

luật [, soát, suý, suất]

U+7387, tổng 11 nét, bộ huyền 玄 (+6 nét)
phồn & giản thể, tượng hình & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Noi theo, dựa theo. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Hồn hề! hồn hề! suất thử đạo” 魂兮魂兮率此道 (Phản chiêu hồn 反招魂) Hồn ơi! hồn ơi! nếu cứ noi theo lối đó.
2. (Động) Dẫn, mang theo. ◎Như: “suất lĩnh” 率領 dẫn đạo, “suất tử kị tôn” 率子曁孫 dẫn con và cháu.
3. (Phó) Đại khái, đại thể. ◎Như: “đại suất” 大率 đại khái, “suất giai như thử” 率皆如此 đại thể đều như thế cả.
4. (Tính) Hấp tấp, nông nổi. ◎Như: “khinh suất” 輕率 không cẩn thận, thiếu thận trọng, “thảo suất” 草率 cẩu thả.
5. (Tính) Thẳng thắn, ngay thẳng. ◎Như: “thản suất” 坦率 thẳng thắn, “trực suất” 直率 ngay thẳng.
6. (Danh) Cái lưới bắt chim.
7. (Danh) Tỉ lệ, mức. ◎Như: “hiệu suất” 效率 hiệu năng, “bách phân suất” 百分率 tỉ lệ phần trăm.
8. (Danh) Họ “Suất”.
9. (Động) Tính toán, kế toán.
10. Một âm là “súy”. § Cùng nghĩa với chữ “súy” 帥.
11. Lại một âm là “luật”. (Danh) Luật nhất định, tiêu chuẩn. ◎Như: “toán thuật chi hữu định luật” 算術之有定率 phép tính có luật nhất định.
12. Một âm nữa là “soát”. (Danh) Quả cân sáu lạng.

Từ điển Thiều Chửu

① Noi theo.
② Lĩnh, suất. Như suất tử kị tôn 率子曁孫 suất con và cháu.
③ Ðại suất 大率 cũng như nói đại khái.
④ Làm nên, làm đích.
⑤ Hấp tấp, khinh xuất.
⑥ Tính thẳng, không ưa lời văn hoa phiền phức.
⑦ Cái lưới bắt chim.
⑧ Dùng.
⑨ Một âm là suý. Cùng nghĩa với chữ suý.
⑩ Lại một âm là luật. Luật nhất định, như toán thuật chi hữu định luật 算術之有定率 phép tính có luật nhất định.
⑪ Một âm nữa là soát. Quả cân sáu lạng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tỉ lệ, suất, mức: 出勤率 Tỉ lệ đi làm; 效率 Hiệu suất; 人口增長率 Mức tăng nhân khẩu;
② (văn) Tiêu chuẩn, quy cách, luật nhất định: 算術之有定率 Thuật toán có luật nhất định; 有軍功者,各以率受上爵 Người có công đánh trận, đều ban cho tước vị cao theo tiêu chuẩn (Sử kí: Thương Quân liệt truyện);
③ (văn) Tính toán;
④ [Lđç] (Họ) Suất. Xem 率 [shuài].

Tự hình 5

Dị thể 7

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

luật [lột]

U+7849, tổng 11 nét, bộ thạch 石 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá núi hiểm trở, cheo leo. Cũng nói luật ngột 矹硉.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

luật

U+7E42, tổng 17 nét, bộ mịch 糸 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây thừng to.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sọ, dây thật lớn, Dây thừng.

Tự hình 1

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng