Có 1 kết quả:

累積 luỹ tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chứa đựng chồng chất nhiều lên.