Có 1 kết quả:

累乘 luỹ thừa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhân lên nhiều lần. Một số tự nhân với nó nhiều lần.