Có 2 kết quả:

離間 ly gián離间 ly gián

1/2

ly gián [li gián]

phồn thể

Từ điển phổ thông

ly gián, làm nghi ngờ chia rẽ nhau

Một số bài thơ có sử dụng

ly gián

giản thể

Từ điển phổ thông

ly gián, làm nghi ngờ chia rẽ nhau