Có 2 kết quả:

馬蛭 mã điệt马蛭 mã điệt

1/2

mã điệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

con đỉa lớn

mã điệt

giản thể

Từ điển phổ thông

con đỉa lớn