Có 1 kết quả:

滿期 mãn kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy thời hạn, ý nói hết hạn.