Có 12 kết quả:

勐 mãnh澠 mãnh猛 mãnh皿 mãnh艋 mãnh蜢 mãnh蟒 mãnh鄳 mãnh錳 mãnh锰 mãnh黽 mãnh黾 mãnh

1/12

mãnh

U+52D0, tổng 10 nét, bộ lực 力 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

có uy quyền, uy lực lớn

Tự hình 2

Dị thể 1

mãnh

U+731B, tổng 11 nét, bộ khuyển 犬 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

mạnh, khoẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Mạnh, dũng cảm. ◎Như: “mãnh tướng” 猛將 tướng mạnh.
2. (Tính) Hung ác, hung bạo, tàn ác. ◎Như: “mãnh thú” 猛獸 thú mạnh dữ, “mãnh hổ” 猛虎 cọp dữ. ◇Lễ Kí 禮記: “Hà chánh mãnh ư hổ dã” 苛政猛於虎也 (Đàn cung 檀弓) Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp vậy.
3. (Phó) Đột nhiên, bỗng nhiên. ◎Như: “mãnh tỉnh” 猛省 hốt nhiên tỉnh ngộ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Trí Thâm mãnh văn đắc nhất trận nhục hương” 智深猛聞得一陣肉香 (Đệ tứ hồi) (Lỗ) Trí Thâm bỗng ngửi thấy mùi thịt thơm.
4. (Phó) Dữ dội, gấp nhanh. ◎Như: “mãnh liệt” 猛烈 mạnh mẽ dữ dội, “mãnh tiến” 猛進 tiến nhanh tiến mạnh.
5. (Danh) Sự nghiêm khắc. ◇Tả truyện 左傳: “Duy hữu đức giả năng dĩ khoan phục dân, kì thứ mạc như mãnh” 惟有德者能以寬服民, 其次莫如猛 (Chiêu Công nhị thập niên 昭公二十年) Chỉ người có đức mới có thể lấy khoan dung mà làm cho dân theo, dưới bậc ấy không gì bằng nghiêm khắc.
6. (Danh) Con chó mạnh.
7. (Danh) Họ “Mãnh”.

Từ điển Thiều Chửu

① Mạnh, như mãnh tướng 猛將 tướng mạnh, mãnh thú 猛獸 thú mạnh, v.v.
② Nghiêm ngặt.
③ Mạnh dữ, như mãnh liệt 猛烈 mạnh dữ quá, đang mê hoặc mà hốt nhiên tỉnh ngộ gọi là mãnh tỉnh 猛省.
④ Ác.
⑤ Chó mạnh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mãnh (liệt), mạnh, dữ, ác, tàn bạo: 猛將 Tướng mạnh, mãnh tướng; 突飛猛進 Tiến nhanh tiến mạnh; 一腳猛射,球破門而入 Sút mạnh một cú, trái banh lọt vào khung thành; 猛則民殘,殘則施之以寬 Dùng chính sách mạnh thì dân bị tàn hại, tàn hại thì thi hành chính sách khoan dung (Tả truyện); 苛政猛於虎也 Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp (Lễ kí);
② Bỗng nhiên, đột nhiên: 猛地從屋裡跳出來 Đột nhiên từ trong nhà nhảy ra.【猛地】mãnh địa [mângde] Như 猛 nghĩa
②; 【猛然】mảnh nhiên [mângrán] Như 猛地;
③ (văn) Kiên cố, kiên cường, vững chắc: 猛石 Đá cứng; 猛志 Ý chí kiên cường;
④ (văn) Sắc bén: 猛爪 Móng vuốt sắc bén;
⑤ (văn) Con chó khỏe mạnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chó dữ, có sức mạnh — Mạnh mẽ dữ tợn — Thình lình.

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Từ ghép 13

Một số bài thơ có sử dụng

mãnh [mẫn]

U+76BF, tổng 5 nét, bộ mẫn 皿 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cái mâm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khí cụ dùng để đựng đồ vật. ◎Như: “khí mãnh” 器皿 chỉ chung bát, đĩa, chén, mâm... (“oản” 碗, “điệp” 碟, “bôi” 杯, “bàn” 盤).

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồ, các đồ bát đĩa đều gọi là mãnh.
② Các đồ dùng để đựng đồ vật gì.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Gọi chung các) đồ dùng để đựng, bát đĩa. 【器皿】 khí mãnh [qìmên] Đồ đựng (như bát, đĩa, liễn...): 家用器皿 Đồ đựng trong nhà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bát ăn cơm — Cái chậu — Tên một bộ chữ Trung Hoa.

Tự hình 5

mãnh

U+824B, tổng 14 nét, bộ chu 舟 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: trách mãnh 舴艋)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Trách mãnh” 舴艋: xem “trách” 舴.

Từ điển Thiều Chửu

① Trách mãnh 舴艋 cái thuyền nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thuyền nhỏ. Xem 舴.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếc thuyền nhỏ. Cũng giọi là Trách mãnh 舴艋.

Tự hình 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

mãnh

U+8722, tổng 14 nét, bộ trùng 虫 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: trách mãnh 蚱蜢)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Trách mãnh” 蚱蜢: xem “trách” 蚱.

Từ điển Thiều Chửu

① Trách mãnh 蚱蜢. Xem chữ mãnh 蚱.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 蚱蜢 [zhàmâng].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trách mãnh 蚱蜢: Con châu chấu.

Tự hình 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

mãnh [mãng]

U+87D2, tổng 16 nét, bộ trùng 虫 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài cào cào, châu chấu, như chữ Mãnh 蜢 — Một âm là. Mãng. Xem Mãng.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

mãnh

U+9133, tổng 15 nét, bộ ấp 邑 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một huyện đời Hán, tức Mãnh huyện, đất cũ nay thuộc tĩnh Hà Nam.

Tự hình 2

Dị thể 3

mãnh [mạnh]

U+9333, tổng 16 nét, bộ kim 金 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tố mangan, Mn

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Mangan (Manganese, kí hiệu Mn).

Tự hình 2

Dị thể 1

mãnh [mạnh]

U+9530, tổng 13 nét, bộ kim 金 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tố mangan, Mn

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Mangan (Manganese, kí hiệu Mn).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 錳

Tự hình 2

Dị thể 1

mãnh [miễn, mẫn]

U+9EFD, tổng 13 nét, bộ mãnh 黽 (+0 nét)
phồn thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cố gắng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con chẫu, con ếch.
2. Một âm là “mẫn”. (Phó) Gắng gỏi, cố sức. ◇Thi Kinh 詩經: “Mẫn miễn tòng sự, Bất cảm cáo lao” 黽勉從事, 不敢告勞 (Tiểu nhã 小雅, Thập nguyệt chi giao 十月之交) Gắng gỏi làm việc, Không dám nói là cực nhọc.

Từ điển Thiều Chửu

① Con chẫu, con ếch.
② Một âm là mẫn. Gắng gỏi. Như Kinh Thi 詩經 nói mẫn miễn tòng sự 黽勉從事 gắng gỏi làm việc.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Con ếch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ếch — Tên một bộ chữ Trung Hoa — Một âm là Miễn. Xem Miễn.

Tự hình 6

Dị thể 9

Một số bài thơ có sử dụng

mãnh [mẫn]

U+9EFE, tổng 8 nét, bộ mãnh 黽 (+0 nét)
giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cố gắng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 黽.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 黽

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Con ếch.

Tự hình 3

Dị thể 8