Có 1 kết quả:

猛力 mãnh lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh.