Có 3 kết quả:

門當戶對 môn đương hộ đối門當户對 môn đương hộ đối门当户对 môn đương hộ đối

1/3

Từ điển phổ thông

môn đăng hộ đối, hai nhà thông gia tương xứng với nhau

Từ điển trích dẫn

1. Cổng và cửa nhà tương xứng. Ý nói nhà cửa, gia thế, địa vị hai gia đình cưới gả phải tương đương. ★Tương phản: “tỉnh thiển hà thâm” 井淺河深.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà cửa ngang nhau, gia đình xứng đáng với nhau, chỉ sự tương đương về gia thế giữa hai đằng trai gái trong việc hôn nhân.

Từ điển phổ thông

môn đăng hộ đối, hai nhà thông gia tương xứng với nhau