Có 1 kết quả:

門脈 môn mạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cửa ra ngõ vào đường đi nước bước. Hoa Tiên có câu: » Mon men thăm hỏi gần xa, mới tường môn mạch nay đà phó kinh «.