Có 2 kết quả:

扪搎 môn tôn捫搎 môn tôn

1/2

môn tôn

giản thể

Từ điển phổ thông

sờ mó, dò dẫm

môn tôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

sờ mó, dò dẫm