Có 1 kết quả:

賣友 mại hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bán bè bạn, ý nói bỏ tình để mưu lợi. Cũng gọi là Mại giao 賣交.