Có 1 kết quả:

曼谷 mạn cốc

1/1

mạn cốc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Bangkok, thủ đô của Thái Lan

Một số bài thơ có sử dụng