Có 1 kết quả:

漫言 mạn ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói phiếm, nói chơi.

Một số bài thơ có sử dụng