Có 1 kết quả:

袙頭 mạt đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn bịt tóc.