Có 2 kết quả:

母語 mẫu ngữ母语 mẫu ngữ

1/2

mẫu ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ mẹ đẻ

mẫu ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ mẹ đẻ