Có 1 kết quả:

密友 mật hữu

1/1

mật hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bạn thân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè gần gũi.