Có 1 kết quả:

戉夜 mậu dạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Canh năm, đêm gần sáng.