Có 1 kết quả:

謬見 mậu kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết sai lầm.