Có 2 kết quả:

命脈 mệnh mạch命脉 mệnh mạch

1/2

mệnh mạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

đường số mệnh trên bàn tay

mệnh mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

đường số mệnh trên bàn tay

Một số bài thơ có sử dụng