Có 2 kết quả:

毎隔 mỗi cách每隔 mỗi cách

1/2

mỗi cách

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi một khoảng thời gian, cách một khoảng thời gian (lặp đi lặp lại)

mỗi cách

phồn thể

Từ điển phổ thông

mỗi một khoảng thời gian, cách một khoảng thời gian (lặp đi lặp lại)