Có 1 kết quả:

木槿 mộc cẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây thuộc giống Cẩm quỳ.