Có 1 kết quả:

木匠 mộc tượng

1/1

mộc tượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thợ mộc, thợ làm đồ gỗ

Một số bài thơ có sử dụng