Có 1 kết quả:

木王 mộc vương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi cây thị.