Có 10 kết quả:

儚 mộng夢 mộng夣 mộng懜 mộng懞 mộng懵 mộng梦 mộng瞢 mộng鄸 mộng霿 mộng

1/10

mộng [manh]

U+511A, tổng 15 nét, bộ nhân 人 + 13 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc tối tăm. Td: Mộng mộng ( Tối tăm đần độn ).

Tự hình 1

Dị thể 3

mộng [mông]

U+5922, tổng 13 nét, bộ tịch 夕 + 10 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. mơ, mộng, chiêm bao
2. mơ tưởng, ao ước
3. họ Mộng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Giấc mơ, giấc chiêm bao. ◎Như: “mĩ mộng thành chân” 美夢成真 điều mơ ước trở thành sự thật. ◇Trang Tử 莊子: “Giác nhi hậu tri kì mộng dã” 覺而後知其夢也 (Tề vật luận 齊物論) Thức rồi mới biết mình chiêm bao.
2. (Danh) Họ “Mộng”.
3. (Động) Chiêm bao, mơ. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Mộng ki hoàng hạc thướng tiên đàn” 夢騎黃鶴上仙壇 (Mộng sơn trung 夢山中) Mơ thấy cưỡi hạc vàng bay lên đàn tiên.
4. (Tính) Hư ảo, không thực. ◎Như: “bất thiết thật tế đích mộng tưởng” 不切實際的夢想 mơ tưởng hão huyền không thực tế.
5. Một âm là “mông”. (Tính) § Xem “mông mông” 夢夢.
6. § Ghi chú: Tục viết là 夣.

Từ điển Thiều Chửu

① Chiêm bao, nằm mê.
② Một âm là mông. Mông mông 夢夢 lờ mờ, nghĩa là không biết đích xác gì cứ lờ mờ như người nằm mê. Tục viết là 夣.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giấc mơ, giấc mộng, giấc chiêm bao: 惡夢 Cơn ác mộng;
② Mê, nằm mơ, nằm mộng, chiêm bao: 夢見 Nằm mê thấy, chiêm bao thấy;
③ Mộng tưởng, ao ước;
④ [Mèng] (Họ) Mộng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm như chữ Mộng 儚 — Giấc mơ. Thơ Tản Đà có câu: » Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng, tiếc mộng bao nhiêu lai ngán đời « — Dữ ngã thực thị minh bạch, an tri bất thị mộng trung lai: 與我實是明白安知不是夢來. ( Tây Sương

Tự hình 5

Dị thể 9

Từ ghép 37

Một số bài thơ có sử dụng

mộng

U+5923, tổng 14 nét, bộ tịch 夕 + 11 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. mơ, mộng, chiêm bao
2. mơ tưởng, ao ước
3. họ Mộng

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “mộng” 夢.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

mộng

U+61DC, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 13 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. ngu muội
2. hồ đồ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Không rõ ràng.
2. (Tính) Hổ thẹn.
3. § Xưa dùng như “mộng” 懵.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 懵.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phiền muộn — Tối tăm. Đần độn.

Tự hình 2

Dị thể 5

mộng [mông]

U+61DE, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 懵.

Tự hình 1

Dị thể 2

mộng [manh, mông, mặng]

U+61F5, tổng 18 nét, bộ tâm 心 + 15 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ngu muội
2. hồ đồ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) § Xem “mộng đổng” 懵懂.
2. Một âm là “mặng”. (Tính) Buồn.

Từ điển Thiều Chửu

① Hiểu biết rõ ràng, như: nhất khán tựu đổng 一看就懂. Tục gọi người không hiểu biết rõ ràng là mộng đổng 懵懂, kẻ hiểu biết rõ ràng là đổng sự 懂事..

Từ điển Trần Văn Chánh

Hồ đồ: 懵然無知 Hồ đồ chả biết gì cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Mộng 懜.

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

mộng [mông]

U+68A6, tổng 11 nét, bộ mộc 木 + 7 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. mơ, mộng, chiêm bao
2. mơ tưởng, ao ước
3. họ Mộng

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “mộng” 夢.
2. Giản thể của chữ 夢.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ mộng 夢.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 夢 (bộ 夕).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giấc mơ, giấc mộng, giấc chiêm bao: 惡夢 Cơn ác mộng;
② Mê, nằm mơ, nằm mộng, chiêm bao: 夢見 Nằm mê thấy, chiêm bao thấy;
③ Mộng tưởng, ao ước;
④ [Mèng] (Họ) Mộng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết giản dị của chữ Mộng 夢.

Tự hình 3

Dị thể 5

Từ ghép 9

Một số bài thơ có sử dụng

mộng [mông, măng]

U+77A2, tổng 15 nét, bộ mục 目 + 10 nét
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Mờ (mắt nhìn không rõ).
2. (Tính) Tối tăm (thiếu ánh sáng). ◎Như: “măng măng” 瞢瞢 mờ mịt.
3. (Tính) Ngu muội.
4. (Tính) Hồ đồ, mê mờ không rõ. § Xem “măng đổng” 瞢懂.
5. (Tính) Thẹn, xấu hổ. ◇Tả Tư 左思: “Hữu điến măng dong” 有靦瞢容 (Ngụy đô phú 魏都賦) Có vẻ thẹn thùng e lệ.
6. (Tính) Buồn bực, ưu muộn. ◇Tả truyện 左傳: “Bất dữ ư hội, diệc vô măng yên” 不與於會, 亦無瞢焉 (Tương Công thập tứ niên 襄公十四年) Không cùng gặp mặt, cũng chẳng buồn bực gì.
7. Một âm là “mộng”. § Thông “mộng” 夢.

Tự hình 2

Dị thể 11

Một số bài thơ có sử dụng

mộng

U+9138, tổng 15 nét, bộ ấp 邑 + 13 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên đất thời Xuân Thu, thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay.

Tự hình 1

Dị thể 2

mộng [mậu]

U+973F, tổng 21 nét, bộ vũ 雨 + 13 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầu trời mờ mịt u ám.

Tự hình 2

Dị thể 5