Có 2 kết quả:

夢見 mộng kiến梦见 mộng kiến

1/2

mộng kiến

giản thể

Từ điển phổ thông

thấy trong mộng, gặp trong mơ