Có 1 kết quả:

目波 mục ba

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng mắt, chỉ ánh mắt long lanh .