Có 1 kết quả:

目擊耳聞 mục kích nhĩ văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tự mắt thấy, tự tai nghe. ◇Vô danh thị 無名氏: “Tự thử a! Thâm vi bại hoại cương thường, toàn vô nghĩa lí, thương tận liễu nhân luân phong hóa. Tự thử giá bàn, chẩm sanh mục kích nhĩ văn” 似此呵! 深為敗壞綱常, 全無義理, 傷盡了人倫風化. 似此這般, 怎生目擊耳聞 (Ngư tiều nhàn thoại 漁樵閒話, Đệ tứ chiết).