Có 1 kết quả:

麻布 ma bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vải gai.