Có 2 kết quả:

磨菇 ma cô蘑菰 ma cô

1/2

ma cô

phồn thể

Từ điển phổ thông

(một loại nấm)

ma cô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(một loại nấm)