Có 3 kết quả:

痲疯 ma phong痲瘋 ma phong麻瘋 ma phong

1/3

ma phong

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh phong, bệnh hủi

ma phong

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh phong, bệnh hủi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh hủi ( cùi ).

ma phong

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh phong, bệnh hủi