Có 1 kết quả:

蔓衍 man diễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lan rộng ra.