Có 2 kết quả:

汒然 mang nhiên茫然 mang nhiên

1/2

mang nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mù tịt, không biết gì
2. thất vọng, chán nản