Có 2 kết quả:

面包 miến bao麵包 miến bao

1/2

miến bao

giản thể

Từ điển phổ thông

bánh mỳ

Một số bài thơ có sử dụng

miến bao

phồn thể

Từ điển phổ thông

bánh mỳ